Reagujeme na vaše tvrdenia v Kysuckom večerníku

11. 9. 2015

Plné znenie článku:

Spaľovňa v Kysuckom Novom Meste nepatrí k „obľúbencom“ medzi jej obyvateľmi. Už niekoľko rokov sa na ňu sype spŕška „zaručených faktov“ o tom, ako škodí zdraviu a celkovo poškodzuje životné prostredie. Vlna nepokojov sa spustila intenzívnejšie po konaní referenda proti zariadeniu na zhodnocovanie olejov a zmesových odpadových plastov - BLOWDEC. Investora nakoniec toto referendum odradilo od investície a „záujem“ aktivistov sa presunul na Spaľovňu odpadu, ktorú prevádzkuje spoločnosť .A.S.A. Slovensko.

Počas ôsmich rokov, zaznelo na adresu spaľovne viacero konštatácií, ktoré sa nezakladajú na pravde. Ich autori vedome šíria strach a paniku medzi obyvateľmi, podnecujú odpor voči spaľovni, obviňujú spoločnosť .A.S.A. Slovensko z prírodných javov, na ktoré nemáme žiadny dosah a súčasne títo ľudia vôbec nie sú prístupní komunikácii, neprijímajú žiadne jednoznačne preukázateľné a potvrdené zákonné, technologické ani logické argumenty.

Keďže väčšina týchto „zaručených informácií“ sa šíri prostredníctvom sociálnych sietí, kde si ktokoľvek môže napísať čokoľvek a vymožiteľnosť pravdy je takmer nulová, rozhodla sa spoločnosť .A.S.A. Slovensko reagovať prostredníctvom tohto článku na najčastejšie obvinenia, s ktorými sa na adresu našej prevádzky stretávame.

Poďme sa teda pozrieť na verejne známe a zaručene „pravdivé fakty“.

Spaľovňa poškodzuje zdravie

Spaľovňa v Kysuckom Novom Meste prešla výraznou a významnou rekonštrukciou. Spaľovňa nevznikla nanovo, v roku 2007 ju prevzala spoločnosť .A.S.A. Slovensko, ktorá investovala najmä do spaľovacej techniky a filtrácie spaľovaných plynov v súlade s európskou smernicou o spaľovaní odpadov. Súčasťou investície bolo zavedenie denného online monitoringu hodnôt, ku ktorým majú kedykoľvek prístup príslušné štátne inštitúcie vrátane Obvodného úradu životného prostredia (v praxi to znamená, že v každej chvíli je možné vidieť pri akej teplote sa spaľuje, čo sa spaľuje, kedy je násyp odpadov pričom do tohto monitoringu sa nedá nijakým spôsobom zasahovať). Spoločnosť .A.S.A. Slovensko zároveň spĺňa všetky zákonom stanovené podmienky a disponuje všetkými potrebnými licenciami. V spaľovni .A.S.A. sa využíva moderná a zároveň najlepšia dostupná technológia z hľadiska ochrany ovzdušia ako aj ostatných zložiek životného prostredia.

Väčšina našich kolegov pracuje v spaľovni od jej spustenia v roku 2007. Ani jeden z nich netrpí a nevykazuje žiadne známky poškodenia zdravia hoci dennodenne prichádzajú do kontaktu s odpadom a „žijú“ priamo pri zdroji.

Emisie z moderných spaľovní nemajú preukázateľný škodlivý vplyv na naše zdravie, v skutočnosti oveľa viac škodlivých emisií vzniká z tovární, v automobilovom priemysle, alebo dokonca pri spaľovaní uhlia a dreva v našich domovoch.

V spaľovni sa spaľuje pri nízkych teplotách

Ide o tvrdenie, kedy údajne počas nahliadnutia do objektu, bola na peci nižšia teplota, ako sa uvádza v oficiálnych dokumentoch. Áno bola, pretože práve prebiehal proces chladnutia pece. Zariadenie pece funguje na princípe pyrolýzneho spaľovania v dvoch stupňoch, a to v spaľovacej komore a dospaľovacej komore. Proces spaľovania začína v prvom stupni a funguje na báze 24-hodinového cyklu. Cyklus je rozdelený na čas predhrievací, prikladací, čas prehorievania a na čas chladnutia. Preto je možné, že v čase zisťovania ukazoval teplomer nižšiu teplotu. Podľa záznamu, bolo zisťovanie v dobe, kedy prebiehal proces chladnutia. Po vychladnutí pece dochádza k jej manuálnemu vyčisteniu od popola a sorbentov. Je pochopiteľné, že naši pracovníci nemôžu čistiť pec pri teplote 800 °C.

V každom prípade, .A.S.A. Slovensko dodržiava emisné aj teplotné limity určené pre daný výkon spaľovne v zmysle platných zákonov a vyhlášok o ovzduší, ktoré sú zaznamenávané prostredníctvom online monitoringu, a teda ich nie je možné svojvoľne upravovať či prispôsobovať (pravidelný reporting môžete nájsť aj na stránke spaľovne www.spalovnakysucke.sk)

V spaľovni sa spaľuje odpad dovážaný zo zahraničia

Spoločnosť .A.S.A. Slovensko v spaľovni v Kysuckom Novom Meste nespaľuje žiadny odpad dovážaný zo zahraničia. Dovoz odpadov zo zahraničia je prísne sledovaný a monitorovaný. Zákony Slovenskej republiky limitujú dovoz a spracovanie tohto odpadu a príslušné štátne orgány vydávajú na spracovanie takéhoto odpadu množstvo povolení.

Kvôli spaľovni vyhynuli v meste vrabce

Vrabec je tvor zvyknutý aj na život v mestách. Má silnú dynamiku hniezdenia (zahniezdiť dokáže aj 4 x do roka). To, že v poslednej dobe ich nevidieť tak často, ako sme boli pred desiatkami rokov zvyknutí, je predovšetkým dôsledkom zmeny v kultúre krajiny. Vrabce nemajú kde hniezdiť a zimovať. Z našich obydlí vymizli tradičné miesta, kde sa vrabce uchyľovali. Chýbajú im šopy, senníky. Na absenciu vrabcov výrazne vplýva aj zatepľovanie budov, či uzatváranie kontajnerových stojísk, v ktorých vrabce častokrát nachádzali svoju obživu. Teda fakt, že vrabce vymizli je pravdivý, ale určite nie v dôsledku činnosti spaľovne. Tento jav nie je charakteristický len pre okolie Kysuckého Nového Mesta, ale aj pre širšie územie strednej Európy.

Zo spaľovania plastov (obalov liekov i ich obsahov) dochádza k likvidácii včelstva a hmyzu

Trend vymierania včelstva netrvá rok či dva. Dá sa pozorovať už vyše 20 rokov, a to nielen v Európe. Radikálna zmena nastala za posledných približne 7-8 rokov. Včelstvo ako také trpí zmenou klímy. Zamerali sme sa len na malý počet druhov plodín, ktorý pestujeme na poliach. Čoraz menej na nich nájdeme kvitnúce rastliny. Tým pádom klesá pre nich množstvo vhodnej potravy, ktorú včely potrebujú na prežitie. V neposlednom rade sú to nebezpečné chemické pesticídy a včelí predátori napríklad v podobe klieštika včelieho. Všetky tieto aspekty sú dôvodom, prečo včelstvo vymiera.

Prevádzka spaľovne spoločnosti .A.S.A. Slovensko bola od začiatku roka 2015 4-krát kontrolovaná Slovenskou inšpekciou životného prostredia (2 kontroly zamerané na emisie, 1 na odpady a 1 na ochranu podzemných vôd). Preskúmať situáciu v Spaľovni boli aj zamestnanci Obvodného úradu životného prostredia. Štyrikrát prebehlo zisťovanie stavu príslušníkmi OO Policajného zboru a dvakrát príslušníkmi mestskej polície. Dvakrát boli zamestnanci spoločnosti .A.S.A. Slovensko predvolaní na výsluch, kvôli podaniu trestného oznámenia. No žiadne pochybenia alebo porušenia zákona neboli zistené.

Spoločnosť .A.S.A. Slovensko nemá záujem poškodzovať zdravie obyvateľov Kysuckého Nového Mesta. Plní si svoje povinnosti vyplývajúce zo zákona, čo potvrdzujú aj výsledky desiatok kontrol príslušných orgánov a inštitúcií. Nešťastné umiestnenie bytových jednotiek v okolí priemyselnej zóny nie je dôsledkom činnosti spoločnosti .A.S.A. Slovensko, ale dôsledkom rozhodnutí z dávnejšej minulosti. .A.S.A. Slovensko naopak investovala výraznou sumou do zariadení, aby eliminovala akýkoľvek výskyt škodlivých emisií, ktoré súvisia s jej činnosťou. Má záujem prispievať k zlepšovaniu životného prostredia a k zlepšovaniu vnímania jej pôsobenia v Kysuckom Novom Meste. Aj z tohto dôvodu sme sa rozhodli, že umožníme obyvateľom nahliadnutie do priestorov Spaľovne počas Dňa otvorených dverí, ktorý sa bude konať 26. septembra 2015 v čase medzi 10,00 a 14,00 hod. a sme pripravení odpovedať na všetky vaše otázky. Viac informácií nájdete na webovej stránke www.spalovnakysucke.sk.

 

S úctou

tím .A.S.A. Slovensko

 

Späť