Spaľovňa v Kysuckom Novom Meste

je zariadenie pre termické zneškodňovanie ostatných, nebezpečných a nemocničných odpadov, najmä však organických a horľavých odpadov od pôvodcov odpadov zo Slovenskej republiky.

Na základe zákona č. 79_2015 Z.z. o odpadoch §13, písm. e) bod. 3 sa zakazuje vykonávať skládkovanie odpadov zo zdravotnej a veterinárnej starostlivosti, z toho vyplýva, že najbezpečnejšie a jediné legislatívne správne nakladanie s nemocničným odpadom je práve jeho tepelné spracovanie v spaľovni na to špecializovanej. 

 


icon-bag

Moderné technológie

Na základe požiadaviek platnej legislatívy v oblasti ochrany ovzdušia bola Spaľovňa odpadov v Kysuckom Novom Meste po začatí jej prevádzkovania spoločnosťou .A.S.A. SLOVENSKO spol. s.r.o. (od 1.10.2016 zmenila spoločnosť obchodný názov na FCC Slovensko, s.r.o.) v roku 2007 zrekonštruovaná:

 • obnovená spaľovacia komora
 • nový systém spaľovania odpadových plynov v termoreaktore
 • nový systém filtrácie odpadových plynov
 • namontovanie kontinuálneho meracieho zariadenia – online monitoring
 • vytvorený nový spôsob získavania energie zo spaľovania odpadov a jej distribúcia do stávajúcej energetickej siete 

icon_money

Ochrana životného prostredia v súlade s legislatívou

V spaľovni FCC sa využíva moderná a zároveň najlepšia dostupná technológia z hľadiska ochrany ovzdušia ako aj ostatných zložiek životného prostredia. Prevádzka spaľovne podlieha najprísnejším štandardom v súlade s platnou legislatívou:

 • 24 hodinový online monitoring prístupný pre pracovníkov Okresného úradu Kysucké Nové Mesto, Odbor starostlivosti o životné prostredie  
 • verejne prístupný mesačný a ročný protokol emisií
 • polročné premeriavania emisných hodnôt
 • každoročné kontroly automatizovaného meracieho systému akreditovanou firmou
 • pracovníci Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) a príslušného Okresného úradu vykonávajú na mieste pravidelné ale aj námatkové kontroly 

Proces spaľovania

 • Odpad sa vsype do nakladacej komory a ďalej sa v pyrolíznej komore spaľuje a za nedostatku vzduchu sa pri teplote 300 až 800 °C štiepi na plynné a pevné zložky
 • termoreaktore sa miešajú plyny do správneho pomeru so vzduchom. Zapálená zmes sa spaľuje pri teplotách nad 850°C. V termoreaktore pracujú horáky, ktoré dokonale spaľujú splodiny prichádzajúce z primárnej komory
 • Spálené splodiny z termoreaktora idú do výmenníka tepla, kde sa pridávajú sorbenty na likvidáciu kyslých zložiek spalín
 • Výstup zo spaľovania - sorbenty spolu so sterilným popolom sa ukladajú na skládku
 • 24 hodinový online monitoring emisií, ktorý podlieha prísnym emisným limitom. Online monitoring je prístupný Okresnému úradu Kysucké Nové Mesto, Odbor starostlivosti o životné prostredie
Chcem vedieť viac viac
icon-home1 

Nakladacia a pyrolýzna komora

Odpad sa vsype do nakladacej komory a ďalej sa v pyrolíznej komore spaľuje a za nedostatku vzduchu sa pri teplote 300 až 800 °C štiepi na plynné a pevné zložky

icon-home1 

Termoreaktor

V termoreaktore sa miešajú plyny do správneho pomeru so vzduchom. Zapálená zmes sa spaľuje pri teplotách nad 850°C. V termoreaktore pracujú horáky, ktoré dokonale spaľujú splodiny prichádzajúce z primárnej komory  

Proces
icon-home1 

Záverečné procesy

Spálené splodiny z termoreaktora idú do výmenníka tepla, kde sa pridávajú sorbenty na likvidáciu kyslých zložiek spalín. Výstup zo spaľovania - sorbenty spolu so sterilným popolom sa ukladajú na skládku

Proces

Aktuality

Občanom mesta sme priblížili fungovanie Spaľovne Kysucké Nové Mesto

1. 7. 2021
V stredu 30.6. 2021 sme pripravili pre občanov Deň otvorených dverí v Spaľovni Kysucké Nové Mesto.  Obyvateľom mesta sme sa rozhodli priblížiť zariadenie na... Viac viac

Deň otvorených dverí v Spaľovni Kysucké Nové Mesto

22. 6. 2021
 Pozývame vás na Deň otvorených dverí do Spaľovne Kysucké Nové Mesto. Viac viac