Proces spaľovania

Zariadenie pre termické zneškodňovanie ostatných, nebezpečných a nemocničných odpadov, slúži na spálenie daného odpadu za účelom zmenšiť jeho objem a zmeniť ho na sterilné skládkovateľné popoloviny s následným využitím uvoľneného tepla.
  • Odpad sa vsype do nakladacej komory a ďalej sa v pyrolíznej komore spaľuje a za nedostatku vzduchu sa pri teplote 300 až 800 °C štiepi na plynné a pevné zložky
  • V termoreaktore sa miešajú plyny do správneho pomeru so vzduchom. Zapálená zmes sa spaľuje pri teplotách nad 850°C. V termoreaktore pracujú horáky, ktoré dokonale spaľujú splodiny prichádzajúce z primárnej komory
  • Spálené splodiny z termoreaktora idú do výmenníka tepla, kde sa pridávajú sorbenty na likvidáciu kyslých zložiek spalín
  • Výstup zo spaľovania - sorbenty spolu so sterilným popolom sa ukladajú na skládku
  • 24 hodinový online monitoring emisií, ktorý podlieha prísnym emisným limitom. Online monitoring je prístupný Obvodnému úradu životného prostredia

Moderné technológie, prísne dodržiavanie legislatívy a profesionálny prístup k spracovaniu odpadov - spoločne pomáhame chrániť životné prostredie, ktorého súčasťou sme my všetci.