Proces spaľovania

Zariadenie pre termické zneškodňovanie ostatných, nebezpečných a nemocničných odpadov, slúži na spálenie daného odpadu za účelom zmenšiť jeho objem a zmeniť ho na sterilné skládkovateľné popoloviny s následným využitím uvoľneného tepla.
 • Odpad sa vsype do nakladacej komory a ďalej sa v pyrolíznej komore spaľuje a za nedostatku vzduchu sa pri teplote 300 až 800 °C štiepi na plynné a pevné zložky
 • V termoreaktore sa miešajú plyny do správneho pomeru so vzduchom. Zapálená zmes sa spaľuje pri teplotách nad 850°C. V termoreaktore pracujú horáky, ktoré dokonale spaľujú splodiny prichádzajúce z primárnej komory
 • Spálené splodiny z termoreaktora idú do výmenníka tepla, kde sa pridávajú sorbenty na likvidáciu kyslých zložiek spalín
 • Výstup zo spaľovania - sorbenty spolu so sterilným popolom sa ukladajú na skládku
 • 24 hodinový online monitoring emisií, ktorý podlieha prísnym emisným limitom. Online monitoring je prístupný Okresnému úradu Kysucké Nové Mesto, Odbor starostlivosti o životné prostredie

Moderné technológie

Na základe požiadaviek platnej legislatívy v oblasti ochrany ovzdušia bola Spaľovňa odpadov v Kysuckom Novom Meste po začatí jej prevádzkovania spoločnosťou FCC Slovensko, s.r.o. v roku 2007 zrekonštruovaná. Konkrétne ide o vylepšenia v týchto segmentoch:

 • obnovená spaľovacia komora
 • nový systém spaľovania odpadových plynov v termoreaktore
 • nový systém filtrácie odpadových plynov
 • namontovanie kontinuálneho meracieho zariadenia – online monitoring
 • vytvorený nový spôsob získavania energie zo spaľovania odpadov a jej distribúcia do stávajúcej energetickej siete 
 • inštalácia náhradného zdroja elektrickej energie 
 • Ochrana životného prostredia v súlade s legislatívou
V spaľovni FCC sa využíva moderná a zároveň najlepšia dostupná technológia z hľadiska ochrany ovzdušia ako aj ostatných zložiek životného prostredia.

Prevádzka spaľovne podlieha najprísnejším štandardom v súlade s platnou legislatívou:
 • 24 hodinový online monitoring prístupný pre pracovníkov Okresného úradu Kysucké Nové Mesto, Odbor starostlivosti o životné prostredie   
 • verejne prístupný mesačný a ročný protokol emisií
 • polročné premeriavania emisných hodnôt
 • každoročné kontroly automatizovaného meracieho systému akreditovanou firmou
 • pracovníci Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) a príslušného Okresného úradu vykonávajú na mieste pravidelné ale aj námatkové kontroly