Ako sa mení zákon o odpadoch? Čo to pre nás znamená?

28. 10. 2015

Na jar tohto roka prešiel v Národnej rade nový zákon o odpadoch, ktorý vstúpi do platnosti v januári 2016. Prináša najmä zmeny týkajúce sa triedenia a spracovania odpadov, tak ako je to bežné aj v ostatných krajinách Európskej únie. Zákon má ľudí motivovať, aby odpad viac triedili. Ľudia budú platiť iba za odpad, ktorí nevyseparovali. O separovaný odpad a jeho spracovanie sa budú starať výrobcovia prostredníctvom svojich organizácií. Taktiež sa zavádza bezhotovostná platba pri výkupe kovového šrotu, prenáša sa zodpovednosť na obce v odstraňovaní čiernych skládok a upravuje sa narábanie s biologickým odpadom. Čo to teda znamená pre spaľovňu v Kysuckom Novom Meste?

Nový zákon prináša zákaz ukladať na skládky vytriedené zložky komunálneho odpadu a vytriedený biologicky rozložiteľný odpad (vrátane odpadu zo zdravotnej starostlivosti a veterinárnej starostlivosti ). Nemení však iným spôsobom prísne normy jeho spracovania, ktoré dodržiava aj spaľovňa v Kysuckom Novom Meste.

Spaľovňa, ktorá práve tento druh odpadu spracováva, prešla výraznou rekonštrukciou a významnými investíciami najmä do spaľovacej techniky a filtrácie spaľovaných plynov v súlade s európskou smernicou o spaľovaní odpadov. Súčasťou investície bolo zavedenie denného online monitoringu hodnôt, ku ktorým majú kedykoľvek prístup príslušné štátne inštitúcie vrátane Obvodného úradu životného prostredia (v praxi to znamená, že v každej chvíli je možné vidieť pri akej teplote sa spaľuje, čo sa spaľuje, kedy je násyp odpadov, pričom do tohto monitoringu sa nedá nijakým spôsobom zasahovať). Spoločnosť .A.S.A. Slovensko zároveň spĺňa všetky zákonom stanovené podmienky a disponuje všetkými potrebnými licenciami. V spaľovni sa využíva moderná a zároveň najlepšia dostupná technológia z hľadiska ochrany ovzdušia, ako aj ostatných zložiek životného prostredia.

Zariadenie pece funguje na princípe pyrolýzneho spaľovania v dvoch stupňoch, a to v spaľovacej komore a dospaľovacej komore. Proces spaľovania začína v prvom stupni a funguje na báze 24-hodinového cyklu. Cyklus je rozdelený na čas predhrievací, prikladací, čas prehorievania a na čas chladnutia.

V každom prípade, .A.S.A. Slovensko dodržiava emisné aj teplotné limity určené pre daný výkon spaľovne v zmysle platných zákonov a vyhlášok o ovzduší, ktoré sú zaznamenávané prostredníctvom online monitoringu (pravidelný reporting môžete nájsť aj na stránke spaľovne www.spalovnakysucke.sk).

Spoločnosť .A.S.A. Slovensko v spaľovni v Kysuckom Novom Meste nespaľuje žiadny odpad dovážaný zo zahraničia. Dovoz odpadov zo zahraničia je prísne sledovaný a monitorovaný. Zákony Slovenskej republiky limitujú dovoz a spracovanie tohto odpadu a príslušné štátne orgány vydávajú na spracovanie takéhoto odpadu množstvo povolení.

Spoločnosť .A.S.A. Slovensko si plní svoje povinnosti vyplývajúce zo zákona, čo potvrdzujú aj výsledky desiatok kontrol príslušných orgánov a inštitúcií. Nešťastné umiestnenie bytových jednotiek v okolí priemyselnej zóny nie je dôsledkom činnosti spoločnosti .A.S.A. Slovensko, ale dôsledkom rozhodnutí z dávnejšej minulosti. .A.S.A. Slovensko naopak investovala výraznou sumou do zariadení, aby eliminovala akýkoľvek výskyt škodlivých emisií, ktoré súvisia s jej činnosťou. Má záujem prispievať k zlepšovaniu životného prostredia a k zlepšovaniu vnímania jej pôsobenia v Kysuckom Novom Meste. Pokiaľ by obyvateľom vznikli otázky ohľadne prevádzky spaľovne, alebo mali konkrétne pripomienky a nápady, môžu sa voľne obrátiť na adresu spalovna@asa.sk

Späť