Aktuálne hodnoty emisií – Spaľovňa Kysucké nové mesto
14.06.2024 13:28

Veličina CO NOx SO2 TOC HCL HF TZL
Jednotka mg/m3
Emisný limit 100 400 200 20 60 4 30
Aktuálny stav 6% 41% 1% 4% 0% 1% 8%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
Veličina O2
Jednotka %
Limit horenia 17,5%
Aktuálny stav 9,9%
21,5
19,5
17,5
15,5
13,5
11,5
Veličina T
Jednotka °C
Teplota spaľovania 850 - 1200 °C
Aktuálny stav 1040 °C
1200
1025
850
675
500
325

CO – oxid uholnatý

Je bezfarebný plyn bez chuti a zápachu, nedráždivý. Vzniká najmä pri spaľovaní uhlíkatých palív. V mestách ho najčastejšie vnímame ako výfukový plyn z áut. Tvorí až 95 % emisií, pričom na miestach s intenzívnou premávkou môže v ovzduší dosiahnuť koncentráciu až 100 mg/m3. Oxid uhoľnatý vzniká tiež pri spaľovaní v peciach, kachliach, pri používaní plynového sporáku pri varení obeda alebo keď si zapálite cigaretu.

NOx – oxidy dusíka

Medzi oxidy dusíka patria zlúčeniny kyslíka a dusíka, a to najmä NO (oxid dusnatý) a NO2 (oxid dusičitý). Viac ako polovicu množstva týchto oxidov v ovzduší má na svedomí doprava. Okrem toho vznikajú pri akýchkoľvek spaľovacích procesoch, hlavne pri výrobe tepla a elektriny a tiež pri chemickej priemyselnej činnosti.

SO2 – oxid siričitý

Je široko používaný bezfarebný plyn. Využíva sa pri spracovaní poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov, ale aj pri bielení textílií v textilnom priemysle. Oxid siričitý vzniká pri spaľovaní nafty v nákladných vozidlách, traktoroch, lokomotívach, stavebných strojoch a lodiach. V ovzduší sa vyskytuje v sopečných plynoch, rozpustený ako kyselina siričitá v podzemných vodách vo vulkanicky aktívnych oblastiach.

TOC – celkový organický uhlík

Parameter TOC ukazuje množstvo prchavých organických látok prítomných v emisiách. Ide o súbor uhľovodíkových zlúčenín ako napr. metán, etán a pod. Pravdepodobnosť vzniku organických látok pri bežne používaných fosílnych palivách je malá, vyššie koncentrácie organických látok vznikajú pri spaľovaní dreva a najmä biomasy.

HCL – chlorovodík

Chlorovodík je plyn, ktorý nie je spojený iba s priemyselným odvetvím. Najčastejšie sa môže dostávať do ovzdušia pri spaľovaní plastov s obsahom chlóru. Nachádza sa tiež v žalúdku vo forme 0,3 – 0,5 %-nej koncentrácie kyseliny chlorovodíkovej a zohráva veľkú úlohu pri trávení. Chlorovodík sa využíva aj v domácnostiach, napríklad na odstránenie vodného kameňa.

HF – fluorovodík

Je primárne priemyselná surovina. Ide o bezfarebný, korozívny, nehorľavý plyn. Vo vyššej koncentrácii môže byť toxický, preto sa jeho hodnota dôsledne monitoruje. Vzniká najmä pri vysokoteplotných priemyselných procesoch ako spaľovanie uhlia, tavenie surového hliníka, výroba fosforečných hnojív, skla, tehál a dlaždíc. Fluorovodík sa ale využíva aj na dezinfekciu v pivovarníctve.

TZL – tuhé znečisťujúce látky

Ide o častice vo veľkosti od 0,1 µm po 0,5 mm, ktoré môžu mať rôznorodé zloženie. Zjednodušene povedané, pod zdanlivo dlhým názvom sa v spojitosti so spaľovaním ukrýva prach.

O2 – vzdušný kyslík

Úroveň O2 sa líši podľa stavu, v akom sa spaľovací proces nachádza. Preto sú jeho hodnoty variabilné. Hodnotu O₂ vyhodnocuje aj náš systém. Na základe jeho úrovne napríklad dostane signál, že odpad je dostatočne vyhorený a môže sa spustiť proces chladnutia zariadenia. Deje sa tak pri hodnote 17,5 % alebo tzv. limite horenia.

T – teplota v termoreaktore

Teplota v termoreaktore je zásadný ukazovateľ pre dokonalé spaľovanie. Počas celého procesu spaľovania sa monitoruje a zaznamenáva. Sledovanie teploty je dôležité z hľadiska správneho spaľovania pri použití konkrétnej technológie.